Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 đặt, đổi tên đườn g và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (đợt VI)

  Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2

  Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022

  Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

  Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

  Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040

  Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước

  Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022

  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh

  Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2