Thông tin văn bản:
12/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh