Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

  Nghị quyết sửa đổi một phần của điểm g, khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2); Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương

  Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi một phần của điểm g,khoản 7,điều 3,Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 quy định một số cơ chế ,chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

  Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040

  Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước

  Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022

  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh

  Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

  Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025