Thông tin văn bản:
26/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê,mượn ,ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh