Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý

  Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội dồng nhân dân tỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò

  Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập và điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024

  Nghị quyết Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

  Nghị quyết Phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

  Nghị quyết Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024

  Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023

  Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2.

  Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A, KCN Nam Cấm

  Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cơ bản cho Phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

  Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí trong năm 2023 (đợt 1)

  Nghị quyết Phê duyệt dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 1 năm 2024.

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)