Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa được phân bổ, chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh đã bố trí trong năm 2022

  Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại IV.

  Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Đô Lương I, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao Hưng Đạo (Đoạn từ ngã ba Hoàng Cần - Lam Trà đến cống ông Huỳnh), xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 trong Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

  Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương

  Kế hoạch về việc xử lý vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường du lịch ven lòng Hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu

  Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023

  Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An