Thông tin văn bản:
22/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp ,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh