Thông tin văn bản:
56/NQ-HĐND
Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh