Thông tin văn bản:
55/NQ-HĐND
Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn Ngân sách địa phương
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh