Thông tin văn bản:
17/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp ,cấp lại ,điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh