Thông tin văn bản:
28/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý ,bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh