Thông tin văn bản:
57/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh