Thông tin văn bản:
27/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm ,chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ ,đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh