Thông tin văn bản:
23/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HDDND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng,chức danh ,mức phụ cấp ,chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác xã,phường ,thị trấn và xóm ,khối ,bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh