Thông tin văn bản:
16/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 19 phụ lục kèm theo khoản 1 Điều 2 NQ số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024(Kèm theo 19 phụ lục)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh