Thông tin văn bản:
53/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An ,nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh