Thông tin văn bản:
18/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ,nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh