Thông tin văn bản:
52/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh