Thông tin văn bản:
21/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành Quy định về nguyên tắc ,tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022,ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh