Thông tin văn bản:
24/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại ,tố cáo,tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh