Thông tin văn bản:
43/NQ-HĐND
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh