Thông tin văn bản:
07/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh