Thông tin văn bản:
35/NQ-HĐND
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh