Thông tin văn bản:
32/NQ-HĐND
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh