Thông tin văn bản:
36/NQ-HĐND
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh