Thông tin văn bản:
42/NQ-HĐND
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh