Thông tin văn bản:
11/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh