Thông tin văn bản:
08/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh