Thông tin văn bản:
10/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh