Thông tin văn bản:
09/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 đặt, đổi tên đườn g và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (đợt VI)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh