Thông tin văn bản:
46/NQ-HĐND
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh