Thông tin văn bản:
41/NQ-HĐND
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh