Thông tin văn bản:
39/NQ-HĐND
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh