Thông tin văn bản:
33/NQ-HĐND
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh