Thông tin văn bản:
38/NQ-HĐND
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh