Thông tin văn bản:
37/NQ-HĐND
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh