Thông tin văn bản:
23/NQ-HĐND
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
04/07/2021
HĐND tỉnh