Thông tin văn bản:
34/NQ-HĐND
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh