Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 luật đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phê duyệt, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020 và năm 202

  Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

  Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó Trưởng công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn

  Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

  Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.