Thông tin văn bản:
02/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh