Thông tin văn bản:
06/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh