Thông tin văn bản:
06/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh