Thông tin văn bản:
18/NQ-HĐND
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phê duyệt, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020 và năm 202
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh