Thông tin văn bản:
07/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh