Thông tin văn bản:
20/NQ-HĐND
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 luật đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh