Thông tin văn bản:
11/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh