Thông tin văn bản:
01/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh