Thông tin văn bản:
03/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh