Thông tin văn bản:
07/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh