Thông tin văn bản:
19/NQ-HĐND
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh