Thông tin văn bản:
10/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh